1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:

Şirketimiz Ziya Nehir Lojistik, çalışanlarına, tedarikçilerine, müşterilere ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup iş bu Aydınlatma Metni ile söz konusu Kanun uyarınca çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilermizin Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması hedeflenmektedir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Ziya Nehir Lojistik Kişisel Verileri sadece KVKK’ya uygun bir şekilde ve daha belirgin olarak ancak şu durumlarda işleyecektir:

  • Sözleşmeden doğan ilişkilerin yönetilebilmesi amacıyla Ziya Nehir Lojistik müşterilerinin veya tedarikçilerinin Kişisel Verilerinin İşlenmesi
  • Ziya Nehir Lojistik’in faaliyetleri bağlamında mal teslimatının rotasını izlemek ve mal teslimatını takip etmek için kamyonlar ve sürücülerle ilgili konum belirleme verilerinin İşlenmesi,
  • Finansal muhasebe, bağımsız denetim, çalışanların bordro İşlemlerinin yapılması, vergisel amaçlı kayıt tutulması veya yürürlükteki tüm yasalara uyumlu bir şekilde kamu kurumlarına, emniyet kuvvetlerine veya Ziya Nehir Lojistik’in  avukatları ya da serbest muhasebecileri gibi meşru ve yetkili Üçüncü Taraflara bilgi sağlanması
  • İşe alım işlemlerini yürütürken, fiziki ve makul güvenlik prosedürlerini uygularken, şirket içi anketler yapılırken,  İnsan kaynakları departmanı tarafından ilgili çalışanların Kişisel Verilerinin İşlenmesi.

3. Müşterilerin Açık Rızası Doğrultusunda İşlenecek Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:

Açık rıza doğrultusunda işlenecek kişisel veriler ve işleme amaçları Kişisel Verileri Koruma Politikasın’da belirtilmiştir.

4. Kişisel Verilerin Aktarımı:

Yukarıda bahsi geçen amaçlarla elden edilen 3. Kişilere ait kişisel veriler, Ziya Nehir Lojistik tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Ziya Nehir Lojistik tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Ziya Nehir Lojistik’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Ziya Nehir Lojistik’in ve Ziya Nehir Lojistik ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Ziya Nehir Lojistik ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, 3. Kişilerden elektronik ve manuel ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Metni ve açık rıza gerekli olduğu hallerde Kişisel Verileri Koruma Politikası’nda  belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6. Kişisel Veri Sahibi Hakları:

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; (i) kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (iii) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vi) Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (vii) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve (viii) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Tüm taleplerinizi Şirketimizin info@ziyanehirlojistik.com e-posta adresine elektronik posta yoluyla iletebilirsiniz.