ZİYA NEHİR LOJİSTİK HİZMETLERİNİN SATIŞINA DAİR GENEL ŞARTLAR VE HÜKÜMLER

(30/12/2020 tarihli sürüm)

Madde 1 – AMAÇ VE UYGULAMA KAPSAMI: İşbu Genel Şartlar ve Hükümlerin amacı, menşei her neresi olursa olsun, yurt içinde veya yurt dışında herhangi bir varış noktasına taşınan bilumum Emtia ile ilgili yürütülen lojistik ve/veya taşıma hizmetlerinde Müşteri adına her ne sıfatla hareket ederse etsin (nakliye komisyoncusu, depocu, acente, elleçleyici, gümrükleme hizmetleri sunan ya da sunmayan hizmet acentesi, nakliye şirketi, taşımacı, vb.) Ziya Nehir Lojistik tarafından gerçekleştirilen ifanın koşullarını belirlemektir.

Niteliği her ne olursa olsun Ziya Nehir Lojistik ile yapılan herhangi bir anlaşma ya da gerçekleştirilen herhangi bir işlem, işbu Genel Şartlar ve Hükümlerin ihtiraz kaydı ve kısıtlama olmaksızın Müşteri tarafından kabul edildiği anlamına gelir. Müşteri tarafından düzenlenen herhangi bir satın alma formunda ya da herhangi bir yazışmada yer alan çelişkili, aykırı veya ilave şartlara bakılmaksızın, işbu Genel Şartlar ve Hükümler Ziya Nehir Lojistik tarafından gerçekleştirilen tüm hizmetler için geçerlidir. Ziya Nehir Lojistik söz konusu çelişkili, aykırı veya ilave şartlar ve hükümleri kabul ettiğini yazılı olarak sarih surette teyit etmedikçe, bu şartlar ve hükümler kabul edilmiş sayılmaz.

İstisna – Genel Şartlar ve Hükümler aşağıdaki durumlarda uygulanmaz:
– Sunulan Hizmetler, Ziya Nehir Lojistik ve Müşteri arasında imzalanan sair bir sözleşmenin kapsamında halihazırda yer alıyorsa,
– Burada yer alan koşullar ile yerel hukuk arasında herhangi bir tutarsızlık olduğunda, Zorunlu yerel hukuk kuralları söz konusu tutarsızlık ölçüsünde uygulanacak olup, bu uygulamanın kapsamı daha fazla olmayacaktır.

Madde 2 – TANIMLAR: İşbu Genel Şartlar ve Hükümler dokümanında geçen aşağıdaki terimler karşılarındaki anlamları taşır:

Taşıyıcı: Taşımacılık Hizmetlerinin tümünü veya bir kısmını fiilen ifa eden nakliye firmasıdır
ZNL: Ziya Nehir Lojistik
Müşteri: Taşıma Hizmetleri ve/veya Lojistik Hizmetlerini ZNL’e sipariş eden şahıstır
Alıcı: Emtiayı MÜŞTERİ’nin belirttiği adreste teslim alan kişidir.
Gönderen: Emtiayı, Alıcıya sevk eden kişidir.
Konteyner: Emtiayı emniyete alarak bütünlüğünü korumak için kullanılan her türlü konteyner, römork, taşınabilir tank, kaldırmalı yük kasası, platform vagon, palet ya da sair benzeri taşıma malzemelerinden oluşur.

Teslimat: Emtia, Müşteri’nin belirttiği Alıcı adresine teslim edildiğinde teslimat gerçekleştirilmiş olur.
Muafiyet Olayı: Taraflar, elektronik veya fotografik imgelerin, verilerin veya kayıtların elektrik veya manyetik olarak hasar görmesi ya da silinmesi; ZNL durumdan haberdar olsa bile, Sevkiyatın niteliğiyle ilgili her türlü ayıp ya da özellik; ZNL tarafından istihdam edilmeyen ya da ZNL ile iş akdi olmayan bir şahsın, örneğin Taşıtan, Alıcı, üçüncü taraf, gümrük memuru veya başka bir resmi yetkilinin, herhangi bir eylemi ya da ihmali; doğal afetler, deprem, kasırga, kuvvetli fırtına, sel, sis, savaş, uçak kazası ya da ambargo, isyan veya halk hareketleri, işçi eylemleri, dolu, doğal nedenlerle çıkan yangınlar, iş uyuşmazlıkları, sabotaj, terör eylemleri, iç karışıklıklar gibi “Mücbir Sebepler”; Emtia Taşıma Hizmetlerini organize eden ve/veya Müşteri için Lojistik Hizmetleri sunan ZNL bağlı kuruluşu olan ZNL deniz ve/veya hava Taşıyıcısı tarafından kararlaştırılan rotasyon ve/veya hizmetlerle ilgili değişiklikler ve/veya belirli bir yere uğramadan gitme (yüklemenin reddi dahil, fakat bununla sınırlı değil) dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, ZNL’in makul kontrolü dışında gelişen tüm keyfiyet ve/veya olayların bir muafiyet olayı olarak değerlendirileceğini kabul etmiştir.

Müşterek Avarya: Bir deniz yolculuğu esnasında acil bir durumun vuku bulması halinde, tüm tarafların, gemi ve/veya yükü tehdit eden bir tehlikeden onları korumak amacıyla, gönüllü olarak yapılan bir fedakarlığın sonucu olan masraf veya zararları orantılı ve adilane bir şekilde paylaşmalarını öngören bir denizcilik hukuku ilkesidir.
Emtia: Denizyolu ile taşınması halinde güverte altında taşınacak olup olmamasına ya da taşınıp taşınmamasına bakılmaksızın, ZNL tarafından veya onun adına tedarik edilmemiş konteynerler, paletler ya da benzeri nakliye veya ambalajlama malzemeleri dahil her türlü maldır.
Paket: Ağırlığı, boyutları veya hacmi her ne olursa olsun birçok malzemeyi içinde barındıran, nakliye için teslim edildiğinde birim yük oluşturan (teneke, kafes, kasa, konteyner, yük, Müşteri tarafından çemberlenmiş veya şrinkli palet, silindir, vb.), taşıma işinden önce yükleyici tarafından ambalajlanan, içeriği sevkiyat evrakında ayrıntılı olarak belirtilen bir unsur veya malzemedir.
Hizmetler: (1) Emtianın her türlü nakil vasıtasıyla (havayolu, demiryolu, denizyolu, karayolu…) tek bir yükleme mahallinden tek bir boşaltma mahalline kadar yapılan taşımacılık hizmetlerinin organizasyonuyla (Taşımacılık Hizmetleri) ve/veya (2) bunlarla sınırlı olmamak üzere, özellikle Emtianın gümrük muameleleri, kabulü, muayenesi, depolanması, hazırlanması ve ambalajlanması amacıyla ifa edilen bilumum lojistik hizmetleriyle (Lojistik Hizmetleri) ilgili olarak, MÜŞTERİ tarafından verilen bir talimat uyarınca ZNL’in gerçekleştirdiği operasyonlardır.

Sevkiyat: Ambalajlama ve yük destekleri ile birlikte, Müşteri tarafından ZNL’e teslim edilen ve tek bir yükleme mahallinden yine tek bir boşaltma mahalline kadar taşınarak, her bir Alıcı veya firmaya ulaştırılması talep edilen ve tek bir unsur olarak teslim alınan Emtia miktarıdır.
Vergi İdaresi: Vergi yüklemeye, tarh etmeye veya toplamaya yetkili olan herhangi bir hükümet, eyalet veya belediye ya da herhangi bir resmi kurum, devlet kurumu, sosyal veya mali kurum ve kuruluşlar, gelir idaresi başkanlığı, gümrük ve tekel müdürlüğü, bu hususta yetkili organlar, yetkililer veya sair kurum ve kuruluşlardır.
Vergiler: Niteliği her ne olursa olsun bilumum vergiler, ücretler, harçlar, mükellefiyetler, rüsum veya kesintilerdir.
Olay: Keyfiyeti doğuran belirli bir sebepten kaynaklanan tüm sonuçlar, bu olayın aynısı olarak değerlendirilir.

Madde 3 – HİZMETLERİN İFASI:

Taşımacılık Hizmetleri: ZNL tarafından ifade edilebilecek çıkış ve varış tarihleri gösterge niteliğindedir.
Her türlü teslim talimatı için (mal tesliminde ödeme, vb.), her Sevkiyata ilişkin olmak üzere yazılı olarak düzenlenen ve tekrar edilen bir iş emri ve ZNL’in sarih bir onayı şarttır. Her halükarda, söz konusu iş emri, ana Taşımacılık Hizmeti ve/veya Lojistik Hizmetine yalnızca ek olarak düzenlenir.
Lojistik Hizmetleri: ZNL, Lojistik Hizmetlerini profesyonel standartlara uygun olarak yerine getirmek amacıyla, basiretli ve özenli davranarak, elinden gelen tüm gayreti göstermeye ve lojistik uzmanlığı, deneyimi ve tesisleri dahil olmak üzere sahip olduğu tüm olanak ve becerileri kullanmayı taahhüt etmiştir.
Gümrük muameleleri: ZNL’in gümrüklemeyi Müşteri adına yapabilmesi için, yetkili bir kişinin usulen tanzim edip imzaladığı bir vekaletnamenin Müşteri tarafından ZNL’ye sunulması gerekir. ZNL’in gümrük işlemleriyle ilgili vergi ve resimler için avans talep etmesi, ZNL tarafından Müşteri’den talep edilen söz konusu vergi ve resim meblağının peşin olarak ödenmiş olması şartına bağlıdır. İstisnai olarak ZNL’in gümrük işlemlerini önceden avans almaksızın yerine getirmeyi açıkça kabul ettiği hallerde ise, ZNL, ödemenin gecikmesi ve/veya Müşteri’nin mali sıkıntılara maruz kalma riski nedeniyle avansları geçici olarak askıya alma veya durdurma hakkına sahip olacaktır. Müşteri, yanlış talimatlar, konuyla ilgisiz dokümanlar gibi sebeplerle doğan ve genellikle ilgili idarenin istihkak ve/veya rüsum, ilave vergi, para cezası gibi yaptırımlar uygulamasına neden olabilecek tüm mali sonuçlar konusunda garanti vermekte olup, ZNL’in bu hususlarda zarar görmemesini sağlamayı kabul etmiştir.

Madde 4 – TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Yasaklı Emtia: ZNL, önceden yazılı olarak yapılmış olan özel düzenlemeler kapsamındaki uygulamalar hariç olmak kaydıyla, mücevherat, inci ve değerli taşlar, kürk ve sanat eseri koleksiyonu, kıymetli madenler, banknot, para, seyahat çeki, açık çek defteri, kredi kartı, telefon kartı ve yapılabilecek hileli kullanımlar ya da (modeller, prototipler, eski arabalar ve araba koleksiyonu haricinde) ticarete elverişliliği ya da ticari değeri içsel (gerçek) değeriyle orantılı olmayan evrak ve numunelerden oluşan Emtialar için Hizmet sunmayacaktır.

Beyan Yükümlülükleri: Müşteri’nin, Hizmetlerin sunulması için gereken belirli talimatları ZNL’ye zamanında vermesi beklenir. ZNL, Müşteri tarafından ibraz edilen evrakları (ticari fatura, çeki listesi, vb.) kontrol etmekle yükümlü değildir. Müşteri, emanet edilen Emtianın özellikleriyle ilgili bilgileri (Emtianın bileşimi ve sınıflandırması, Emtianın değeri, ambalajlama, koli başına birim adedi, ambalaj boyutları, palet ağırlığı ve tipi, ağırlık, güvenlik uyarıları, depolama ve elleçlemeye ilişkin kısıtlamalar, vb.) ZNL’ye vermeyi ve bu özelliklerde meydana gelen her türlü değişikliği vakit geçirmeksizin ZNL’ya bildirmeyi taahhüt eder. Yukarıdaki bilgilerle ilgili beyanın eksik veya hatalı olması ya da geç yapılması halinde, Müşteri doğrudan veya dolaylı olarak doğan tüm sonuçları üstlenecek ve bu hususta doğabilecek her türlü zarar, masraf, maliyet, ücret veya sair mükellefiyetlerden ZNL’in zarar görmemesini sağlayacaktır.

Ambalajlama/Etiketleme: Emtia, normal koşullarda yürütülen bir taşıma ve/veya depolama sürecine ve sonradan gerçekleştirilen elleçleme süreçlerine uygun bir şekilde ambalajlanmalı, kolilenmeli, işaretlenmeli veya üzerine kalite işareti konulmalıdır. Her paket, unsur veya yük desteği; yükleyicinin ve Alıcı veya firmanın kimliğinin, teslim yerinin ve Emtianın cinsinin kesin ve anlaşılır bir şekilde görünmesine olanak sağlayacak şekilde açıkça etiketlenmelidir. Ambalajlama, kolileme, işaretleme veya etiketlemenin yapılmaması, eksik yapılması veya kusur olmasından ve ayrıca Emtianın niteliği ve özelliklerine ilişkin bilgilendirme ve beyan yükümlülüğünü yerine getirmemesinden doğabilecek tüm sonuçlardan Müşteri sorumludur.

Gönderi Ağırlığı: ZNL Müşteri tarafından belirtilen ağırlığı kontrol etmeye ve varsa ağırlık hatalarını düzeltmeye yetkilidir. Gönderiyi faturalandırmak için hesaba katılan ağırlık (en yakın noktaya kadar yuvarlanmış), gerçek hacimsel ağırlık veya ağırlık ve ölçümler açısından geçerli yönetmeliklere uygun teraziler kullanılarak tartılmak suretiyle belirlenen gerçek ağırlıktan yüksek olanı olacaktır. Ayrıca, ZNL, beyan edilen ağırlıkla gerçek ağırlık arasındaki açığa karşılık gelen Emtiayı taşımayı, bu Emtianın taşınmasının, taşıma faaliyetlerinin geçerli yönetmeliğe uygun olmaması riskine neden olması halinde, reddedebilir. Ağırlıkla ilgili beyanın eksik veya hatalı olması ya da geç yapılması halinde, Müşteri doğrudan veya dolaylı olarak doğan tüm sonuçları üstlenecek ve bu hususta doğabilecek her türlü zarar, masraf, maliyet, para cezası, ücret veya sair mükellefiyetlerden ZNL’in zarar görmemesini sağlayacaktır.

Yükleme/Boşaltma: Taşımacılık Hizmetlerinde, Taraflar arasında aksi kararlaştırılmadıkça, elleçleme işlemleri Müşteri’nin sorumluluğunda gerçekleştirilir. Müşteri, elleçleme işlemleriyle ilgili olarak her ne nam altında olursa olsun ortaya çıkan her türlü hasar, masraf, maliyet, ücret ve sair mükellefiyetlerden dolayı sorumlu olup, ZNL ’in zararsız olmasını sağlayacaktır.

Kurulum ve Ekipmanlar: Lojistik Hizmetlerinde; kurulum, ekipman, BT ve sair olanakların boyutu, Emtianın akış ve hacimlerine ve Hizmetlerin başlangıç aşamasında Müşteri tarafından sunulan verilere göre belirlenir. Müşteri, kullanılan ekipman ve kurulumların Lojistik Hizmetlerinin sunulması açısından uygun ve yeterli olduğunu teyit eder. ZNL tarafından taşınacak adetler, Lojistik Hizmetlerinin başlangıcında Müşteri’nin tahminde bulunduğu ve Lojistik Hizmetlerinin sunulması için gereken olanakların öngörülmesinde esas alınan miktarın üzerinde ve/veya altında çıkarsa, ZNL, Müşteri’nin taleplerini karşılamak için elinden gelen gayreti gösterecektir. ZNL, Hizmetlerin ifa edilmesine ilişkin yeni koşulları belirlemek ve bu hususta Müşteri ile müzakere etmek amacıyla bir çalışma yürütecektir. Taraflar yukarıdaki hükümler uyarınca bir mutabakat sağlayamazsa, ZNL üç ay öncesinden yazılı bir ihbarname göndermek suretiyle Lojistik Hizmetlerini tamamen veya kısmen feshetmediği takdirde, cari koşullar uygulanmaya devam edecektir.

Ziyaret ve denetim hakkı: ZNL, önceden haber vermeksizin herhangi bir Sevkiyatı açma ve denetleme hakkına sahiptir. Lojistik Hizmetlerinde; Müşteri, iş günlerinde ve iş yerinin mesai saatleri içinde olmak kaydıyla, ZNL’in iş yerindeki faaliyetlerini olumsuz etkilemeksizin, ZNL iş yerlerine serbestçe girme hakkına sahiptir. Müşteri en az kırk sekiz (48) iş saati önceden ihbarname göndermek suretiyle ZNL’yi bilgilendirecek olup, ziyaret esnasında ZNL’in bir temsilcisi MÜŞTERİ’ye refakat edecektir.

Envanterler: Lojistik Hizmetlerinin başlangıcında, masraf ve maliyeti Müşteri’ye ait olmak üzere referans bir envanter kontrolü yapılacaktır. Bu envanter kontrolünün yapılmaması halinde, her iki tarafça gerçekleştirilen ilk fiziki envanter sayımında tespit edilen stok farklarından ZNL sorumlu tutulmayacaktır. Müşteri, her yıl, ilgili iş yerlerinin iş günlerinde ve normal mesai saatleri içinde her iki tarafın huzurunda bir (1) fiziki envanter sayımı yapma hakkına sahip olup, bu hususta on beş (15) gün önceden yazılı bildirimde bulunulması ve envanter sayımı sırasında faaliyetlerin durdurulması şarttır. Bunun dışında ek bir envanter kontrolü için yapılan her türlü talepte, Müşteri’nin belirli bir ücret ödemesi gerekecektir. ZNL, yalnızca fiziki stok ve kendi defter kayıtlarında görünen stok miktarı arasındaki farklardan sorumludur. ZNL’in sadece stok hareketleri (girdiler ve çıktılar) kaydının yasal olarak bağlayıcı olması açıkça kararlaştırılmıştır. Envanter farkı, uygun durumlarda, iki envanter kontrol tarihi arasında depodan transit olarak geçen depolanmış Emtianın gerçek maliyeti üzerinden normal olarak ayrılan ‰5 fire oranı payı dahil olmak üzere, tüm stok kalemlerinin olumlu ve olumsuz farklarının toplamı olarak tanımlanır. Fire oranının uygulanmasından sonra eksik stokların yerini doldurma koşulları, 4. maddede ifade edilen sınırlar gözetilerek, Emtianın gerçek maliyeti esas alınarak hesaplanacaktır.

İhtiraz Kayıtları: Emtianın zarar ve ziyana uğraması ya da gecikme gibi bir durumla karşılaşılması halinde, Alıcı bu hususta yasal işlem başlatma hakkını kullanmak için gereken tüm prosedürleri yerine getirecektir. Bu prosedürlerin ifa edilmemesi durumunda, ZNL veya temsilcilerine karşı teminat kapsamında herhangi bir işlem yapılamaz.

Teslimat/Alıcının Emtiayı Reddetmesi ya da Yerinde Bulunmaması: Sevkiyat Alıcı veya firma tarafından reddedilirse ya da Alıcı kişi veya firmanın her ne sebeple olursa olsun hazır bulunmaması halinde, Emtia ile ilgili doğan ve ödenecek tüm ilk ve ilave masraf ve maliyet Müşteri tarafından ödenecektir. Bu durumda Müşteri ve/veya Alıcı, masraf ve maliyeti kendilerine ait olmak üzere Emtiayı otuz takvim günü içinde geri alır. Aksi takdirde ZNL, masraf ve maliyeti Müşteri’ye ait olmak üzere bu Emtiayı imha etme hakkına sahiptir.

Konteynerler: Emtia ZNL tarafından Konteynerlerin içinde istiflenebilir ve başka mallarla birlikte istiflenmesi de mümkündür. Bir Konteynerin, Emtianın ZNL tarafından teslim alınması ya da Müşteri’ye teslim edilmesinden önce veya sonra temin edilmesine bağlı olarak:
(a) Bir Konteyner Müşteri tarafından veya onun adına istiflenmiş halde gelirse, ZNL aşağıdaki durumlarda Emtianın maruz kalabileceği hasar ve kayıplardan sorumlu tutulamaz:
– Konteynerin istiflenme şekli ve usulünden kaynaklanan hasarlar;
– Emtianın Konteynerlerde taşınmaya elverişli olmamasından kaynaklanan hasarlar;
– Konteynerin ZNL tarafından veya onun adına temin edilmiş olduğu hallerde, Konteynerin elverişli olmaması ya da kusurlu durumda olmasından kaynaklanan hasarlar (bu bent yalnızca, (i) ZNL’n gereken özeni göstermemesi nedeni oluşmayan ya da (ii) Müşteri’nin Konteyner istifleme çalışmalarının yapıldığı sırada veya öncesinde yapacağı makul denetim sonucunda
ortaya çıkan elverişsizlik ya da kusurlu durumlar için geçerlidir).
– ZNL’in Konteyneri sıkıca kapatıp mühürlemeyi kabul ettiği haller haricinde, Konteynerin Sevkiyat başlangıcında sıkıca kapatılıp mühürlenmemiş olmasından kaynaklanan hasarlar. Müşteri, yukarıdaki (a – alt madde 3 – i) haricinde, sıralanan keyfiyetlerden biri veya birden fazlasından doğan her türlü zarar, hasar, talep, sorumluluk ya da masraflara karşı ZNL’yi savunacak, tazmin edecek ve zarar görmemesini sağlayacaktır.

(b) ZNL’in bir Konteyner temin etmesi istenirse:
– aksini ifade eden yazılı bir talebin mevcut olmadığı hallerde, ZNL, belirli bir tip ve kalitede Konteyner temin etme yükümlülüğü altına girmez.
– ZNL tarafından veya onun adına temin edilen Konteynerler, paletler veya benzeri malzemeler, normal aşınma ve yıpranma durumları haricinde, Müşteri’ye teslim edildikleri zamanki ile aynı şekil ve koşullarda, iç kısmı temizlenmiş olarak, ZNL’in tarifesinde veya başka bir yerde aksi öngörülmedikçe 7 gün içinde ZNL’ye iade edilecektir. Müşteri,
alıkonulma masrafları dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, doğabilecek her türlü zarar, hasar veya gecikmelerden ve bu durumun tüm akıbetlerinden sorumludur.

MADDE 5 – SORUMLULUK: ZNL, Taşımacılık Hizmetleri bağlamında düşünüldüğünde, Hizmetleri ifa ederken bir temsilci (Temsilci) veya iş sahibi (İş Sahibi) sıfatıyla hareket edebilir. Uyulması zorunlu nitelikteki yerel kanun hükümleri uyarınca aksi öngörülmedikçe ya da ZNL ile Müşteri arasında yazılı olarak mutabık kalınmadıkça, ZNL işbu Genel Şartlar ve Hükümler çerçevesinde bir Temsilci sıfatıyla hareket eder. Lojistik Hizmetlerinde, ZNL ile Müşteri arasında yazılı olarak mutabık kalınmadıkça, ZNL işbu Genel Şartlar ve Hükümler çerçevesinde bir İş Sahibi sıfatıyla hareket eder.

5.1. ZNL’in Temsilci Sıfatıyla Hareket Etmesi: ZNL ile Müşteri arasında Hizmetlerin bedeli hususunda varılan mutabakat, ZNL’in bu Sözleşmede yer alan Hizmetleri ifa ederken Temsilcilik sıfatını etkilemez. ZNL, Müşteri adına Temsilci sıfatıyla hareket ederken Emtianın taşınması, depolanması, ambalajlanması veya elleçlenmesi ya da Emtia ile ilgili sair fiziki hizmetlere yönelik olarak Müşteri ile herhangi bir sözleşme akdetmiş olmaz ya da akdettiği anlamına gelmez. ZNL, üçüncü şahıslarla sözleşme tesis etmek suretiyle Hizmetlerin güvenceye alınması hususunda yalnızca Müşteri adına ve namına hareket eder; dolayısıyla, doğrudan akdi ilişkiler Müşteri ile söz konusu üçüncü şahıslar arasında kurulmuş olur. ZNL, işbu hükümlere göre Müşteri adına ve namına Temsilci olarak hareket etmesi durumunda, üçüncü şahıslarla aşağıdaki konularda Müşteri adına sözleşmeler akdetme hakkına sahiptir ve Müşteri bu hususta ZNL’yi sarih bir surette yetkili kılar:
– Emtianın herhangi bir güzergah üzerinden ya da bilumum vasıtalar kullanılarak ya da herhangi bir şahıs tarafından taşınması;
– Emtianın herhangi bir şahıs tarafından, herhangi bir yerde ve herhangi bir süre boyunca depolanması, ambalajlanması, aktarılması, boşaltılması veya elleçlenmesi;
– Emtianın taşıma ünitelerinde ve niteliği her ne olursa olsun başka emtia birlikte taşınması veya depolanması;
– ZNL, Müşteriye karşı sorumluluklarını yerine getirmesi için makul ölçüde gerekli olduğunu düşündüğünü eylemleri yerine getirmek için Müşteri adına Temsilci sıfatıyla hareket ederken, ağır ihmal veya kasıtlı suistimali nedeniyle oluşanlar haricinde, Emtianın her ne şekilde olursa olsun maruz kalabileceği zarar ve ziyandan dolayı sorumlu tutulamaz. Her ne koşul altında olursa olsun, ZNL, Emtianın tesliminde meydana gelecek hiçbir gecikmeden sorumlu değildir ve üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilen Emtia teslimatlarıyla ilgili herhangi bir garanti vermez. Bütün bunlara rağmen ZNL’in bir sorumluluğunun doğması halinde, ZNL tarafından ödenecek tazminat tutarı, söz konusu ihlalden etkilenen Hizmetin bedeli (haklar, vergiler ve diğer giderler hariç) ile sınırlıdır. Ancak bu bedel hiçbir şekil ve surette vaka başına 50.000 Euro tutarını aşmayacaktır.

5.2. ZNL’in İş Sahibi Sıfatıyla Hareket Etmesi
5.2.1. – Taşımacılık Hizmetlerinden Doğan Zarar ve Ziyanda Mesuliyet: ZNL’in mesuliyet sınırı, kendisine tevdi edilen taşımacılık işiyle ilgili olarak Taşıyıcının üstlendiği sorumlulukla aynı koşullardadır. Taşıyıcıların tazminat sınırları bilinmiyorsa ya da yürürlükteki mevzuat bu hususta öngörülen sınırları belirlememiş ise, madde 11’de sıralanan Sözleşmelerde veya aşağıdaki maddelerde ifade edilen en düşük sınırlar uygulanacaktır. Tazminat talepleri, ilgili durumlarda doğan tüm zarar ve ziyanın eksiksiz ve kesin olarak karşılanmasına yeterli olacak tutarda, Sevkiyat başına tek bir tazminat talebiyle sınırlıdır.
5.2.2 – Taşımacılık Hizmetlerinden Kaynaklanmayan Emtia Zarar ve Ziyanları: ZNL’in her ne sebeple olursa olsun taahhüt altına girdiği her durumda, bu husustaki sorumluluğu aşağıdaki limitler göz önünde bulundurularak kesinlikle Emtianın geçer değeriyle sınırlıdır: İlgili Emtianın ağırlığı, hacmi, boyutları, niteliği veya kıymetine bakılmaksızın,
vaka başına en fazla 50.000 Euro tutarında olmak üzere, vaka anında depoda Müşteri adına muhafaza edilen Emtianın ton cinsinden ifade edilen brüt ağırlığının 2.300 Euro ile çarpılması sonucu bulunan meblağı aşmamak kaydıyla, eksik veya hasarlı Emtianın brüt ağırlığının her kilogramı için 14 Euro.
5.2.3. – Diğer Hasarlar: Emtianın maruz kaldıkları haricindeki diğer hasarlarda ve bilhassa, bunlarla sınırlı olmamak üzere, teslimatın gecikmesi veya gümrük komisyonculuğu hizmetlerinden kaynaklanan her türlü kayıpta, ZNL’in ödeyeceği tazminat tutarı, söz konusu ihlalden etkilenen Hizmetin bedeli (haklar, vergiler ve diğer giderler hariç) ile sınırlıdır. Ancak bu bedel hiçbir şekil ve surette vaka başına 50.000 Euro tutarını aşmayacaktır.

5.3. – Mesuliyet Sınırlaması: ZNL, bunlarla sınırlı olmamak üzere; kar kaybı, pazar kaybı ya da her ne sebeple oluşursa olsun gecikme veya sapmanın olumsuz sonuçları gibi dolaylı ve aslen başka bir kayıptan doğan zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz. Her ne koşulda olursa olsun,
ZNL’in yıllık sorumluluğu, Müşteri tarafından Hizmetler için ödenen toplam yıllık bedelin %10’unu aşmayacaktır. Taraflar arasında usulen imzalanmış bir belge ile yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça,
Hizmetlerle ilgili herhangi bir para cezası uygulanmaz.

5.4 – Sorumluluktan muafiyet: ZNL, bir İstisnai Olaydan doğan zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz.

5.5. – Müşterek Avarya: Deniz yoluyla yapılan Taşıma Hizmetlerinde, Taşıyıcı, tercihi kendisine ait olmak üzere herhangi bir yerde 1974 York-Anvers Kuralları’na göre ayarlanabilecek bir Müşterek Avarya beyan edebilir ve BIMCO tarafından onaylanan Tadil Edilmiş Jason Klozu’nun bu Sözleşme metnine dahil olduğu kabul edilir ve Müşteri bu hususta Taşıyıcı tarafından gerekli görülebilecek teminatı sunar. Yukarıdaki hususlara bakılmaksızın, Müşteri, bu hususta Taşıyıcı tarafından gerekli görülebilecek bir teminata ilişkin her türlü talep (ve bundan doğan bilumum masraflar) ile ilgili olarak ZNL’yi savunacak, tazmin edecek ve zarar görmemesini sağlayacaktır. ZNL, Müşteri’ye ödenecek Müşterek Avarya katkı paylarına ilişkin teminatı tahsil etme hususunda, her ne nitelikte olursa olsun herhangi bir girişimde bulunmakla yükümlü değildir.

5.6. – Kıymet beyanı veya emtia sigortasi: Taşıma Hizmetlerinde, Müşteri her zaman, kendisinin belirlediği ve İş Sahibi sıfatıyla hareket eden ZNL tarafından kabul edilen bir kıymet beyanı sunma seçeneğine sahiptir. Böyle bir seçenek kullanılırsa, Emtianın hasara uğraması halinde yukarıda belirtilen azami tazminat sınırları bu beyan tutarıyla değiştirilebilir. Bu kıymet beyanı ek bir maliyet doğuracaktır. Müşteri, madde 6 hükmüne uygun olarak, ZNL’ye, masrafı kendisine ait olmak üzere ve ilgili primin ödenmesi mukabilinde, kuvertür kapsamına alınacak rizikoların ve güvence altına alınacak teminatların belirtildiği bir Emtia sigortası yaptırma talimatı da verebilir. Talimatlar (kıymet beyanı veya Emtia sigortası) her Sevkiyat için yenilenmek zorundadır.

5.7. – Teslimde Özel Gecikme Faizi: Taşıma Hizmetlerinde, Müşteri her zaman, kendisinin belirlediği ve İş Sahibi sıfatıyla hareket eden ZNL tarafından kabul edilen bir özel gecikme faizi beyanı hazırlama seçeneğine sahiptir. Böyle bir seçenek kullanılırsa, teslimatın gecikmesi halinde yukarıda belirtilen azami tazminat sınırları bu beyan tutarıyla değiştirilebilir. Bu beyan ek bir maliyet oluşmasına neden olacaktır. Talimatlar her Sevkiyat için yenilenmelidir.

Madde 6 – EMTİA SİGORTASI:

6.1. Taşımacılık Hizmetleri: Her Sevkiyat için Müşteri’nin güvence kapsamına alınacak riskler ve garanti edilecek teminatları öngördüğü yazılı ve yinelenen bir talimatı olmadığı sürece, ZNL tarafından Emtia ile ilgili herhangi bir Emtia sigortası yaptırılmaz. Böyle bir talimatın verilmesi halinde, ZNL, Müşteri adına ve namına hareket ederek, yaygın olarak ödeme gücü olduğu bilinen bir sigorta şirketine başvurarak bir sigorta poliçesi yaptıracaktır. Tenzili muafiyetler Müşteri’ye aittir. Kesin olarak aksi belirtilmediği sürece, yalnızca olağan rizikolara (savaş ve grev riskleri hariç) karşı sigorta yapılacaktır. Yukarıda zikredilen yazılı talimatın gereğini temsilci sıfatıyla yerine getiren ZNL, hiçbir şekil ve surette sigortacı olarak düşünülemez.

6.2. Lojistik Hizmetleri: Müşteri, Taraflar arasında aksi kararlaştırılan haller dışında, aşağıda sıralanan rizikolar başta olmak üzere Lojistik Hizmetleri kapsamındaki Emtiayı sigorta teminatı altına almak amacıyla kapsamlı bir emtia sigorta poliçesi yaptırır: Yangın, Patlama, Su Hasarı, Su Baskını, Fırtına, Dolu, Vandalizm, Terör, Sabotaj, Doğal
Afetler, Şiddet Uygulanan Hırsızlık. Her ne surette olursa olsun, Müşteri, yukarıda belirtilen rizikolardan doğan ve kendisine ait depolanmış olan Emtianın ilk maliyetinin düşmesine yol açan herhangi bir zarar veya ziyanı ZNL ve onun sigortacısına rücu etme hakkından feragat etmeyi ve kendi sigortacısının yine bu rücu hakkından feragat etmesini sağlamayı taahhüt etmiştir.

Madde 7 – HİZMETLERİN ÜCRETİ: Ücretler, gerçekleştirilecek Hizmetler, Emtianın niteliği, ağırlığı ve hacmi, izlenecek güzergahlar ve Hizmetlerin maliyetini etkileyebilecek olaylar göz önünde bulundurulmak suretiyle, Müşteri tarafından sunulan bilgiler esas alınarak hesaplanır. Fiyat teklifleri, teklifin düzenlendiği anda geçerli olan döviz kuruna, yakıt maliyetine, Taşıyıcıların koşulları ve fiyatlarına ve aynı zamanda özellikle çalışma ve nakliye mevzuatına ilişkin yürürlükteki kanunlar, yönetmelikler ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak verilir. Bilgilerden biri veya birden fazlası fiyat teklifi verildikten sonra değişirse, verilen fiyatlar aynı koşullarda yeniden düzenlenecektir. En az 15 gün içinde herhangi bir mutabakat sağlanamazsa, ZNL, en az 15 gün önceden yazılı bir ihbarname göndermek suretiyle Hizmetleri tamamen veya kısmen iptal etme hakkına sahiptir. ZNL’in fiyat teklifinde aksi öngörülmedikçe, fiyatlara şunlar dahil değildir: (i) vergilendirme ve gümrükleme işlemleriyle ilgili olanlar başta olmak üzere, yönetmeliklerle belirlenen istihkaklar, vergiler, bekleme ücretleri, feribotla geçiş ücretleri, yol geçiş ücretleri ve sair resim ve harçlar (tüketim, ithalat resmi, vb.); (ii) Müşteri’nin veya onun taşeronlarından birinin yasal, düzenleyici ya da akdi yükümlülüklerinden herhangi birini ifa etmemesinden doğan bilumum masraflar, harcamalar, para cezaları ve sair cezalar; (iii) bir İstisnai Olaydan doğan masraf ve harcamalar (nakliye, alıkoyma gideri, antrepo ve depolama masrafları, gemiler için sürastarya ücreti, park ücretleri…); (iv) karayolu dışı ulaşım için uygulanan ek maliyetler (yakıt ayarlama faktörü-BAF, Yoğun sezon ek maliyeti-PSS, Genel tarife artışı-GRI…). Bir ay geçerli olan deniz ve hava yolu taşımacılık fiyatları hariç olmak üzere; ZNL’in fiyat teklifinde aksi belirtilmedikçe, liste fiyatları bir yıl geçerlidir ve ZNL tarafından yılda bir kez olmak üzere yeniden müzakere edilir. Lojistik Hizmetlerinde, Hizmetlerin sabit maliyetlerini karşılayabilmek için belirlenen minimum aylık ücret Fiyata dahil olacaktır.

Vergi: Müşteri fiyatlar, oranlar ve ücretlerin net olduğunu ve içinde her ne nam altında olursa olsun herhangi bir vergi, ücret, harç, resim, ithalat resmi ya da kesinti olmadığını (“Vergiler”) ve işbu Genel Şartlar ve Hükümlerin uygulanmasıyla ilgili olarak konulan ve doğrudan veya dolaylı olarak bu bunların ifasından doğan söz konusu Vergileri karşılamayı ve ödemeyi kabul eder. Müşteri, yukarıda sözü edilen Vergilerle ilgili her türlü mesuliyetler, tazminat talepleri, mükellefiyetler, soruşturmalar ve yargılamalarda (yargılama giderleri dahil) ZNL’yi savunacak ve zararlarını tazmin edecek ve bu Vergilerle ilgili olarak ZNL’in geçmişte veya bugün itibarıyla ödemekle yükümlü olduğu meblağları ZNL’ye derhal geri ödeyecektir. Müşteri, herhangi bir ülkede hangi Vergi İdaresi tarafından konulursa konulsun üzerine yüklenen Vergilerden münferiden sorumludur. ZNL bu hususta hiçbir şekil ve surette mesul tutulamaz. Vergilerin kesilmesi ya da Vergi stopajlarının uygulanması halinde veya işbu Genel Şartlar ve Hükümler kapsamında yapılan herhangi bir ödemeye karşılık Vergilerin mahsup edilmesi halinde, fiyatlar, oranlar ve ücretler; ZNL tarafından fiilen tahsil edilen net tutarın, söz konusu Vergiler olmasaydı tahsil edilecek tutara eşit olmasını sağlayacak şekilde artırılır. Müşteri, ilgili Vergi İdaresi tarafından ZNL adına düzenlenen resmi evraklar, makbuzlar ve/veya diğer dokümanların asıllarını, söz konusu ödemeyi müteakip 30 (otuz) gün içinde ZNL’ye ibraz edecektir.

Madde 8 – ÖDEME KOŞULLARI: Hizmetler, ZNL’in fiyat teklifinde aksi belirtilmediği sürece fatura tarihinden itibaren 30 günü aşmamak üzere, faturaların düzenlendiği yerde, Müşteri’nin fatura almasından sonra net ve herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödenir. Ödemenin geç yapılması durumunda aşağıdaki cezalar uygulanır:
– Avrupa Merkez Bankası (ya da ZNL genel müdürlüğünün bulunduğu ülkenin Merkez Bankası) tarafından, en son refinansman işlemi için uygulanan faiz oranına yüzde 10 ilave edilerek hesaplanan tutar;
– Tahsilat masrafları için 40 € maktu ücret. Tahsilat masrafları yukarıda belirtilen maktu tutarı aşarsa, ilave bir meblağ fatura edilebilir.
İddia olunan hasar tutarının Hizmetler karşılığında ödenecek ücretten izinsiz düşülmesi yasaktır. Özel durumlarda, yukarıda atıfta bulunulan hükümler içinde kalan son ödeme tarihleri kararlaştırılmışsa, her türlü kısmi ödeme, borcun imtiyazlı olmayan kısmından tamamen düşülecektir. Bir taksitin ödenmemesi vadenin otomatik olarak bozulmasına yol açacak ve bu durumda sonuçların kabul edilmesi halinde dahi bakiye tutarın derhal ödenmesi talep edilecektir.

Madde 9 – HACİZ HAKKI: Özellikle bir gümrük komisyoncusu olarak, ZNL’in Hizmetleri hangi sıfatla sunduğuna bakılmaksızın; Müşteri, ZNL’in, elindeki tüm Emtia, teminatlar ve evraklar üzerinde ve söz konusu Emtia, teminatlar ve evraklarla ilgili yürütülen işlemlerden önceki ya bu işlemlerle alakalı olmayanlar dahil olmak üzere, alacaklı olduğu tüm meblağlara (faturalar, faizler, doğan masraflar, vb.) ilişkin teminat niteliğindeki bu akit üzerinde kendisine haciz hakkı ve ayrıca genel ve sürekli imtiyaz hakkı veren bir haciz hakkına, sözleşmeye dayalı olarak sarih bir şekilde sahip olduğunu kabul eder.

MADDE 10 – SÜRE – FESİH: Taşımacılık Hizmetleri Müşteri tarafından ZNL’ye ilk iş emrinin verildiği tarihten başlayarak bir yıl süreyle gerçekleştirilir. Hizmetler Lojistik Hizmetlerinin tamamını ya da bir kısmını içeriyorsa, Hizmetler Müşteri tarafından ZNL’ye ilk iş emrinin verildiği tarihten başlayarak iki (2) yıl süreyle gerçekleştirilir. Sözleşme süresinin sona ermesinden üç ay önce Taraflardan birince yazılı bir bildirimde bulunularak feshedilmediği takdirde, Hizmetler ilave bir yıl süreyle yenilenir. Hizmetler Lojistik Hizmetlerinin tamamını ya da bir kısmını içeriyorsa, bu ihbar süresi altı (6) aya kadar uzatılır. Her halükarda, Taraflardan birinin Genel Şartlar ve Hükümlerden doğan yükümlülüklerini ciddi ve mükerrer bir şekilde ifa etmemesi halinde; diğer Taraf, söz konusu ihlal otuz (30) gün içinde giderilmemişse, hukuki yollara başvurmaya gerek görmeksizin, sair haklarına halel gelmeksizin, iadeli taahhütlü posta yoluyla resmi bir ihbarname gönderdikten sonra, bu ihlalden etkilenen Hizmetleri derhal feshetme hakkını kullanabilir.

ZNL’in bir ihlali söz konusu olmamak kaydıyla, Taşımacılık ve/veya Lojistik Hizmetlerinin erken feshi halinde, Müşteri, ZNL’in kararlaştırılan vade tarihine kadar alacağı toplam meblağın %35’ine eşit tutarı ZNL’ye ödeyecektir. Bu tutar, cari yılda gerçekleştirilen Hizmetlerin fiyat ortalaması dikkate alınarak, bir önceki yıl ya da ilk yıl fatura edilen Hizmetlerin fiyat ortalaması üzerinden hesaplanır. Müşteri, buna ek olarak, Hizmetler için gereken kiralamalar, kira sözleşmeleri ve/veya ekipmanlarla ilgili finansman sözleşmelerinden doğan cezalar, tazminatlar, masraflar, harcamalar ve ücretler ve ayrıca Hizmetleri ifa sürecinde görev alan taşeronların ileri sürdüğü hak iddiaları, vekalet ücretleri, ifa edilmemiş döneme ait olmak üzere ekipmanların amortisman uygulanmamış kısmı dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hizmetlerin erken feshinin doğrudan veya dolaylı sonuçlarından dolayı ZNL’in maruz kaldığı zararları tazmin eder.

Lojistik Hizmetlerinin her ne sebeple olursa olsun feshi halinde, şayet Lojistik Hizmetleri Müşteri tarafından başka bir sağlayıcıya verilecekse ya da Müşteri tarafından gerçekleştirilecekse, Müşteri bu Lojistik Hizmetlerinin ifasında görev alan ZNL çalışanlarını devralacaktır. Bu çalışanların tamamını ya da bir kısmını doğrudan veya dolaylı olarak devralmayan Müşteri, söz konusu çalışanlara gereksinim duyulmaması ve/veya başka bir işe yerleştirilmesi nedeniyle ZNL tarafından maruz kalınan, her ne nam altında olursa olsun tüm zararlar, davalar, hak talepleri, yasal işlemler, masraflar, talepler, harcamalar, harçlar, ücretler, tazminatlar, zarar ziyan ve mesuliyetlerden dolayı ZNL’in zararlarını tazmin edecektir.

Madde 11 – UYGULANACAK HUKUK – YARGI YETKİSİ: Genel Şartlar ve Hükümler, ZNL’in genel merkezinin bulunduğu ülkenin kanunlarına ve aşağıdaki Uluslararası Sözleşmelere tabidir:
– Karayolu taşımacılığında: 19/05/1956 tarihinde imzalanan Karayoluyla Uluslararası Mal Taşımacılığına İlişkin Mukavele Sözleşmesi (“CMR”)
– Denizyolu taşımacılığında: 25/08/1924 tarihinde imzalanan Brüksel Sözleşmesi (Lahey Kuralları) ile 23/02/1968 tarihli Visby Protokolü ve ayrıca 1979 Protokolü (“Brüksel Sözleşmesi”)
– Havayolu taşımacılığında: 28/05/1999 tarihinde imzalanan Havayoluyla Uluslararası Mal Taşımacılığına İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine Dair Sözleşme (“Montreal Sözleşmesi”)
– Demiryolu taşımacılığında: 1890 yılında Bern’de imzalanan Sözleşme, 09/05/1980 tarihli CIM kuralları, 1990 tarihli Protokol ve 03/06/1999 tarihli Vilnius Protokolü ya da SMGS’yi imzalayan bir ülkede gerçekleşen demir yoluyla taşımacılık kısmına dair SMGS
– Nehiryolu taşımacılığında: 22/06/2001 tarihinde Budapeşte’de imzalanan Sözleşme (“CMNI”)
İşbu Genel Şartlar ve Hükümlerden bir ihtilaf doğduğunda, Taraflar iyi niyetle müzakere ederek bu ihtilafı çözmek için çaba göstereceklerdir. Taraflar, ihtilafın müzakere yoluyla çözülememesi halinde, birden fazla davalı veya üçüncü taraf başvuruları olsa bile, bu ihtilafı ZNL genel merkezinin bulunduğu mahallin münhasır yetkili Mahkemesine götürmeyi kabul etmiştir.

MADDE 12 – MUHTELIF HÜKÜMLER:

12.1. Münhasırlık: Müşteri, işbu Genel Şartlar ve Hükümler kapsamındaki Hizmetlerin münhasırlığını ZNL’ye tevdi etmiştir. Taraflar; Müşteri’nin teknik zorunlulukları ve ZNL’in spesifik düzenlemelerden yararlandıktan ve bilgi akışlarının kontrolünde eşsizlik olanağını kullandıktan sonraki teknik kabiliyeti göz önünde bulundurulduğunda, verilen ve kabul edilen bu münhasırlığın Hizmetin en uygun seviyeye getirilmesi için gerekli olduğunu kabul etmiştir.

12.2. Gizlilik: Taraflar, diğer tarafın Hizmetler sırasında veya Hizmetlerin ifasıyla ilgili olarak edindiği tüm bilgilerini gizli tutmayı ve bu bilgileri diğer Tarafın önceden yazılı onayı olmaksızın üçüncü bir şahsa ifşa etmemeyi taahhüt eder.
12.3. Alenilik: Müşteri, kendisine önceden bilgi vermesi kaydıyla, Taraflar arasında var olan ticari ilişkileri dile getirme ve adını referans olarak kullanma hususunda ZNL’ye izin ve yetki vermiştir.

12.4. Devir/Temlik Edilemezlik: Taraflardan hiçbiri, Tarafların bağlı olduğu şirketler Grubunda bir devir veya temlik işlemi gerçekleşmedikçe, diğer Tarafın önceden yazılı muvafakatini almaksızın, işbu Genel Şartlar ve Hükümlerden doğan haklarının tamamını veya bir kısmını üçüncü bir şahsa devir veya temlik edemez.

12.5. Cevaz Sınırı: Taraflardan birinin diğer Tarafa karşı bir haktan ya da adem-i ifa halinden yararlanmaması, geleceğe yönelik olarak, aynı hak veya adem-i ifa halinden yararlanma hakkından feragat ettiği anlamına gelmez. Her türlü feragat, bunu ileri süren Tarafın yetkili temsilcisi tarafından yazılı olarak ifade edilmesi kaydıyla uygulanabilir olacaktır.

12.6. İptal – Hükümsüzlük: İşbu Genel Şartlar ve Hükümlerde yer alan herhangi bir hükmün geçersiz hale geldiği beyan edilir ya da yazılmamış olduğu addedilirse, tüm diğer hükümler uygulanabilirliğini sürdürür.

12.7. Beka: Hizmetlerin feshedilmiş olmasına bakılmaksızın, yukarıdaki madde 5, 10, 11, 12.2, 12.7 ve 12.8 hükümleri geçerliliğini koruyacaktır.

12.8. Verilerin Korunması: Müşteri ile ilgili olan ve ZNL’in dosyalarında yer alan bilgiler yalnızca Hizmetlere ve bu bilgileri alma hususunda açıkça yetki verilmiş kuruluşlara iletilir. Müşteri, bu bilgilerin ZNL genel müdürlüğüne iletilmesini talep edebilir. Yürürlükteki veri koruma yönetmeliğine uygun olarak, Müşteri’ye, kendisiyle ilgili bilgilere erişim, bu bilgileri değiştirme, düzeltme ve silme hakkı verilebilir.